Welcome to Buydo. Check our Special Deals - up to 80% off.

WARUNKI

  Witamy w regulaminie Grupy BUYDO. Niniejsze Warunki obowiązują pomiędzy Tobą a usługami buydo.com i regulują nasze odpowiednie prawa i obowiązki. Należy pamiętać, że korzystanie przez Ciebie ze strony internetowej buydo.com podlega również umowom wymienionym i do których linki znajdują się poniżej, a także wszelkim innym obowiązującym warunkom, ograniczeniom i wymaganiom na stronie internetowej buydo.com, z których wszystkie (ze zmianami w miarę upływu czasu) są włączone do niniejszych Warunków. Rejestrując się w celu rejestracji, akceptujesz niniejsze zasady, warunki, ograniczenia i wymagania.
 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Świadczymy dla Ciebie usługi zgodnie z powiadomieniami, warunkami i warunkami określonymi w niniejszej umowie („Umowa”). Ponadto, korzystając z dowolnej usługi buydo.com (np. składając zamówienie lub pisząc recenzję klienta), będziesz podlegać zasadom, wytycznym, zasadom, warunkom i warunkom mającym zastosowanie do takich usług i są one włączone do niniejszej Zgoda poprzez to odniesienie. buydo.com zastrzega sobie prawo do zmiany tej witryny i niniejszych warunków w dowolnym momencie.
  2. Uzyskiwanie dostępu, przeglądanie lub korzystanie z witryny w inny sposób oznacza zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy. Przed kontynuowaniem przeczytaj uważnie niniejszą Umowę.
  3. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat lub odwiedzasz Witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, buydo.com niniejszym udziela Ci ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu zakupów osobistych przedmiotów sprzedawanych w Witrynie, a nie do użytku komercyjnego lub w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych wcześniej przez buydo.com. Jakiekolwiek naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji przyznanej w tym akapicie bez powiadomienia.
  4. O ile nie jest to dozwolone w powyższym akapicie, nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, poddawać inżynierii wstecznej, demontować, dekompilować ani w inny sposób wykorzystywać tej Witryny lub jakiejkolwiek jej części o ile nie zostanie to wyraźnie dozwolone na piśmie przez buydo.com. Nie możesz w żaden sposób wykorzystywać komercyjnie jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie ani korzystać z Witryny na rzecz innej firmy, chyba że buydo.com wyrazi na to zgodę z wyprzedzeniem. buydo.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi w przypadku, gdy buydo.com uzna, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów buydo.com.
  5. Nie wolno przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny jakichkolwiek Treści, informacji lub innych materiałów, które (a) naruszają lub naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakakolwiek osoba; (b) jest zniesławiający, grożący, zniesławiający, obsceniczny, nieprzyzwoity, pornograficzny lub może powodować jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną lub karną na mocy prawa amerykańskiego lub międzynarodowego; lub (c) zawiera jakiekolwiek błędy, wirusy, robaki, pułapki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości. buydo.com może przypisać Ci hasło i identyfikację konta, aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej Strony. Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikatora, zostaniesz uznany za upoważnionego do dostępu do Witryny i korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a buydo.com nie ma obowiązku sprawdzania autoryzacji lub źródła jakichkolwiek taki dostęp lub korzystanie z Witryny.
  6. Będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez każdą osobę korzystającą z hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego Tobie, niezależnie od tego, czy taki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej jest rzeczywiście przez Ciebie autoryzowane, w tym między innymi za wszystkie komunikację i transmisje oraz wszelkie obowiązki (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności przypisanego Ci hasła i identyfikatora. Powinieneś natychmiast powiadomić buydo.com o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub identyfikatora lub o jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej Strony. Po rejestracji będziesz otrzymywać nasze newslettery z informacjami o wyprzedażach, kuponach i specjalnych promocjach. Możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku z dowolnego biuletynu e-mailowego lub z osobistych ustawień subskrypcji po zalogowaniu. Domyślna subskrypcja biuletynu dla zarejestrowanych użytkowników.
 2. KUP KONTO UŻYTKOWNIKA
  1. Gwarantujesz, że Twoje zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń osób trzecich. buydo.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przez Ciebie praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Zobowiązujesz się do obrony i zabezpieczenia Sponsora przed wszelkimi stratami spowodowanymi wykorzystaniem wpisów do jakichkolwiek celów.
 3. RECENZJE I KOMENTARZE
  1. O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie lub na stronie, wszystko, co przesyłasz lub publikujesz na stronie i/lub udostępniasz buydo.com, w tym między innymi pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (łącznie zwane „Zgłoszeniami”) są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, a przesyłając lub publikując, wyrażasz zgodę na nieodwołalne udzielenie licencji na wpis i wszystkie związane z nim prawa własności intelektualnej (z wyjątkiem praw osobistych, takich jak prawa autorskie prawo) do buydo.com bezpłatnie, a buydo.com będzie mieć bezpłatne, ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, wykonywania, sprzedawania, dzierżawienia, przesyłania, adaptowania, tworzenia dzieł pochodnych na podstawie takich Zgłoszeń w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie oraz do tłumaczenia, modyfikowania, inżynierii wstecznej, deasemblacji lub dekompilacji takich Zgłoszeń. Wszystkie przesłane materiały automatycznie staną się jedyną i wyłączną własnością buydo.com i nie zostaną Ci zwrócone, a Ty zgadzasz się nie podnosić żadnych sporów w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem wpisu przez buydo.com w przyszłości.
  2. Gwarantujesz, że Twoje zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń osób trzecich. buydo.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przez Ciebie praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Zobowiązujesz się bronić Sponsora i zabezpieczać go przed wszelkimi stratami spowodowanymi wykorzystaniem wpisów do jakichkolwiek celów.
  3. Oprócz praw mających zastosowanie do dowolnego przesłania, publikując komentarze lub recenzje w witrynie, udzielasz również buydo.com prawa do używania nazwy, którą przesyłasz w przypadku wszelkich recenzji, komentarzy lub innych treści, jeśli takie istnieją w związku z taką recenzją, komentarzem lub inną treścią. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych Treści, które publikujesz na tej stronie oraz że wykorzystanie Twoich recenzji, komentarzy lub innych Treści przez buydo.com nie będzie naruszać ani naruszać prawa osób trzecich. Nie będziesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd buydo.com lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek Przesłań lub Treści. buydo.com może, ale nie ma obowiązku, usuwać ani edytować żadnych Przesłań (w tym komentarzy i recenzji) z dowolnego powodu.
 4. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
  1. Pamiętaj, że modyfikowane lub anulowane mogą być wyłącznie zamówienia, które mają status opłacone, przetwarzane lub częściowo wysłane.
  2. Wszystkie inne zamówienia nie podlegają zmianie. Przepraszamy za niedogodności. Jeśli chcesz anulować wysłane lub spakowane zamówienie, skontaktuj się jak najszybciej z naszym dedykowanym centrum wsparcia w celu uzyskania pomocy.
  3. Jeśli niestety nie można anulować Twojego zamówienia, uprzejmie sugerujemy przyjęcie przesyłki i zapoznanie się z naszą polityką gwarancyjną, aby uzyskać więcej informacji.
 5. PRZESYŁKI
  1. W BUYDO wszystkie przesyłki wysyłane są z różnych magazynów i dostarczane bez opłacenia cła. W związku z tym wszelkie cła lub cła importowe zostaną naliczone, gdy paczka dotrze do kraju docelowego. Jeśli tak, opłaty te muszą zostać uiszczone przez klientów. Jeśli klienci odmówią przyjęcia pakietu ze względu na cła importowe lub podatki, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z tym procesem. Ze względu na przepisy celne należy pamiętać, że BUYDO nie może zadeklarować zakupionych przedmiotów jako prezentu ani podać kwoty niższej niż rzeczywista cena produktu.
 6. KODEKS POSTĘPOWANIA KLIENTA
  1. W BUYDO zadowolenie klienta jest naszym najwyższym priorytetem. Staramy się rozwiązywać wszelkie problemy klientów w sposób profesjonalny i życzliwy. Nie będziemy jednak tolerować żadnego niedopuszczalnego lub nieuzasadnionego zachowania wobec członków naszego Zespołu Obsługi Klienta.
  2. Niedopuszczalne zachowanie skierowane do personelu obsługi klienta lub BUYDO może na przykład obejmować dowolne z poniższych:
   1. Zachowanie agresywne, obelżywe i zawierające groźby. Przykłady obejmują: wszelkie bezpośrednie lub domniemane zagrożenia w dowolnym kanale komunikacji; zastraszający język; znęcanie się osobiste i werbalne; uwagi o charakterze seksistowskim, rasistowskim, homofobicznym lub uwłaczającym; grubiaństwo; wypowiedzi zapalne; przysięga; i bezpodstawne zarzuty.
   2. Stałe składanie wymagających i dokuczliwych skarg, mimo że sprawa została w pełni rozwiązana; podobnie powtarzające się skargi nie ustępują pomimo oferowanych rozsądnych i uczciwych rozwiązań zgodnie z naszymi zasadami.
   3. Proszenie, oczekiwanie lub żądanie od personelu naruszenia ustalonych wytycznych polityki firmy, np.: kwota zwrotu, ramy czasowe, specjalne wynagrodzenie itp.; podobnie, szukając nierealistycznego rezultatu wykraczającego poza zakres naszych własnych zasad i procedur. Domyślnie kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty pierwotnego zamówienia zapłaconej BUYDO.
   4. Ciągła zmiana charakteru (lub przedmiotu) skargi lub pożądanego rezultatu, częściowo po uzyskaniu formalnej odpowiedzi.
   5. Nadmierna liczba reklamacji w porównaniu do całkowitej historii wartości zakupów.
   6. W przypadku takiego zachowania osoby składające skargę mogą zostać poinformowane i formalnie powiadomione o następujących kwestiach:
    1. Ich język jest uważany za obraźliwy, obelżywy, stanowiący groźbę i całkowicie niedopuszczalny.
    2. Muszą powstrzymać się od używania takiego języka, zastraszania i gróźb.
    3. Jeśli nadal będą się tak zachowywać, nie będzie dalszej wymiany korespondencji w tej sprawie.
    4. BUYDO zastrzega sobie prawo do zaprzestania przyjmowania zamówień od klienta w przyszłości bez wcześniejszego powiadomienia.
 7. PROCES eskalacji reklamacji
  1. Ten proces dotyczy wyłącznie kwestii związanych z obsługą klienta. W przypadku odrębnych kwestii prawnych, takich jak prawa autorskie, odwiedź naszą stronę prawną tutaj.
  2. Jeśli klient jest niezadowolony z rozwiązania oferowanego przez naszą Dział Obsługi Klienta, może skontaktować się z naszym Opiekunem ds. biletów, przesyłając nowe zgłoszenie w sekcji „złóż formalną reklamację” w następujący sposób:
  3. Skontaktuj się z nami > Prześlij zgłoszenie > Wybierz opcję Gwarancja i zwrot > Złóż formalną skargę
  4. Odpowiemy na wszystkie reklamacje w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem weekendów i świąt państwowych.
 8. PRAWA AUTORSKIE
  1. Wszystkie teksty, grafiki, fotografie lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, logo, slogany, nazwy handlowe lub oprogramowanie słowne i inna zawartość na stronie internetowej buydo.com (łącznie zwane „Treścią”) należą wyłącznie do Buydo. .com lub jej odpowiednich dostawców treści. Nie możesz używać, powielać, kopiować, modyfikować, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, publicznie wykonywać, rozpowszechniać lub wykorzystywać komercyjnie jakiejkolwiek Treści lub w inny sposób pozbywać się jakiejkolwiek Treści w sposób niedozwolony przez buydo.com, bez wyraźnej, wcześniejszej pisemnej zgody buydo.com. Korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych na buydo.com, a także używanie znaków towarowych lub znaków usługowych buydo.com w metatagach jest surowo zabronione. Możesz przeglądać i wykorzystywać Treści wyłącznie do celów swoich danych osobowych oraz do zakupów i składania zamówień na stronie i w żadnym innym celu. Gromadzenie, układanie i montaż całej zawartości tej witryny („Kompilacja”) należy wyłącznie do buydo.com. Nie możesz wykorzystywać Treści lub Kompilacji buydo.com w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub dyskredytujący buydo.com lub w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować zamieszanie lub naruszenie jakichkolwiek obowiązujących praw i przepisów. Całe oprogramowanie używane w tej Witrynie („Oprogramowanie”) jest własnością buydo.com i/lub dostawców Oprogramowania. Treść, Kompilacja i Oprogramowanie podlegają ochronie na mocy stanowych, krajowych i międzynarodowych praw autorskich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez buydo.com. Osoby naruszające zasady będą ścigane z całą surowością prawa.
  2. buydo.com uznaje i szanuje wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe. W związku z tym wszelkie wykorzystanie telewizji, filmów, muzyki, festiwali filmowych lub innych nazw lub tytułów nie ma związku z buydo.com i stanowi wyłączną własność właścicieli praw autorskich lub znaków towarowych. Nasze sukienki są inspirowane stylem gwiazd i są naszymi odtworzeniami przedmiotów noszonych przez gwiazdy w Twoich ulubionych programach telewizyjnych i na czerwonym dywanie, jednak nie są one autoryzowane, wspierane ani w żaden sposób powiązane z tymi programami i nie mają na celu naruszenia prawa wszelkich zarejestrowanych znaków towarowych lub praw autorskich.
 9. POLITYKA NARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Zasadą buydo.com jest podejmowanie odpowiednich działań, jeśli jest to konieczne, w celu przestrzegania i uznawania wszystkich odpowiednich przepisów stanowych, federalnych i międzynarodowych w związku z materiałami, które rzekomo naruszają jakikolwiek znak towarowy, prawa autorskie, patenty i wszelkie inne Prawa własności intelektualnej. Jeśli jesteś właścicielem praw własności intelektualnej i uważasz, że buydo.com sprzedaje, oferuje na sprzedaż lub udostępnia towary i/lub usługi, które naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, prześlij w całości poniższe informacje na adres sales@buydo.com
 10. WYMAGANE INFORMACJE
  1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłączności, która rzekomo została naruszona;
  2. Opis utworu lub materiału rzekomo naruszającego prawa autorskie;
  3. Opis miejsca, w którym w witrynie znajduje się materiał rzekomo naruszający prawa (adres URL produktu(ów));
  4. Informacje wystarczające, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, takie jak Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  5. Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że kwestionowane wykorzystanie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innego prawa własności, jego agenta lub przez prawo;
  6. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które według Ciebie zostały naruszone przez Witrynę (np. „prawa autorskie XYZ”, „znak towarowy ABC, nr rej. 123456, zarejestrowany 1/1/04” itp.);
  7. Oświadczenie, że powyższe informacje i powiadomienie są dokładne, i pod rygorem odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.
 11. ROZWIĄZANIE I SKUTKI ROZWIĄZANIA
  1. Oprócz wszelkich innych prawnych lub słusznych środków prawnych, buydo.com może, bez uprzedniego powiadomienia, natychmiast rozwiązać Umowę lub unieważnić dowolne lub wszystkie Twoje prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy natychmiast zaprzestaniesz dostępu do witryny i korzystania z niej, a buydo.com, oprócz wszelkich innych środków prawnych lub słusznych, natychmiast unieważni wszystkie wydane Tobie hasła i dane identyfikacyjne konta oraz odmówić Ci dostępu do tej Strony i korzystania z niej w całości lub w części. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na odpowiednie prawa i obowiązki (w tym między innymi obowiązki płatnicze) stron powstałe przed datą rozwiązania.
 12. ZRZECZENIE SIĘ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. O ile standardowe warunki sprzedaży nie stanowią inaczej, które regulują każdy produkt w tej witrynie, ta witryna, produkty oferowane na nią do sprzedaży oraz transakcje przeprowadzane za jej pośrednictwem są dostarczane przez buydo.com na „jako jest" podstawą. buydo.com nie składa żadnych prezentacji ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania witryny lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej stronie, z wyjątkiem przypadków określonych tutaj w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, buydo.com zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, tytułu prawnego, spokojnego korzystania, dokładności danych i integracji systemu. Niniejsza witryna może zawierać nieścisłości, błędy lub błędy typograficzne. buydo.com nie gwarantuje, że zawartość będzie nieprzerwana i wolna od błędów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo buydo.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tej witryny, w tym między innymi za pośrednie szkody przypadkowe, karne, przykładowe, szczególne lub wtórne. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność buydo.com wobec Ciebie za jakiekolwiek szkody (niezależnie od podstawy działania) nie przekroczy łącznie kwoty opłat faktycznie uiszczonych przez Ciebie na rzecz buydo.com w trakcie miesiąc bezpośrednio poprzedzający czyn rzekomo powodujący odpowiedzialność buydo.com.
  2. KUP i/lub sprzedawca będą postępować zgodnie z gwarancją przedstawioną na platformie wtedy i tylko wtedy, gdy uszkodzenie ma związek z produktem i ma ważne i potwierdzone wady produkcyjne. BUYDO i/lub sprzedawca nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania klienta, zaniedbania osobistego i/lub innych przyczyn, które nie wiążą się z wadami produktu.
 13. AKCEPTACJA ZAMÓWIENIA
  1. Pamiętaj, że niektórych zamówień nie możemy przyjąć i musimy je anulować. buydo.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania dowolnego zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia ilości dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędy w informacjach o produkcie lub cenie, bądź też problemy zidentyfikowane przez nasz dział ds. unikania kredytów i oszustw. Możemy również wymagać dodatkowej weryfikacji lub informacji przed przyjęciem zamówienia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub część Twojego zamówienia zostanie anulowana lub jeśli do przyjęcia zamówienia potrzebne będą dodatkowe informacje.
  2. BUYDO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z powodu specjalnych okazji, takich jak urodziny lub inne wydarzenia. Zachęcamy klientów do składania zamówienia z wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że wystarczy czasu na otrzymanie przedmiotu.
  3. Poinformowaliśmy naszych klientów o szczycie sezonu świątecznego z wyprzedzeniem za pośrednictwem banerów i biuletynów oraz zaoferowaliśmy sugestie dotyczące ostatecznej daty zamówienia i metod wysyłki w tym okresie. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli przedmiot nie dotrze na czas na Boże Narodzenie.
  4. Wszystkie zamówienia zgłoszone przez firmy spedycyjne jako „dostarczone” są uważane za dostarczone. W tym przypadku BUYDO nie może ponosić odpowiedzialności za brak dostawy.
 14. BŁĘDY
  1. Chociaż BUYDO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny internetowej, aby zapewnić klientom najlepsze doświadczenia związane z zakupami, mogą zdarzyć się sytuacje, w których błędy mogą wpłynąć na system. Klienci nie mogą czerpać żadnych korzyści z takich błędów, które są uważane za nieuczciwe w stosunku do wszelkich skutków i klienci będą musieli natychmiast z nich zrezygnować.
 15. KONTO UŻYTKOWNIKA
  1. Ze względów bezpieczeństwa każdy klient może domyślnie utworzyć tylko jedno zarejestrowane konto. W przypadku klientów próbujących utworzyć kilka kont BUYDO zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont bez powiadomienia.
  2. Obie strony zgadzają się, że po wysłaniu zamówienia za transport odpowiada wyłącznie zewnętrzna firma logistyczna. Na tym etapie pełna własność produktu(ów) należy do kupującego; wszelka odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący.
  3. Zgodnie z przepisami celnymi klienci muszą podać ważne i dokładne dane. Wszystkie nazwy odbiorców, adresy i nazwy płatników powinny być ważne. Niektóre kraje wymagają, aby odbiorca przedstawił dowód tożsamości lub paszport w celu odprawy przesyłki lub weryfikacji płatności. Za dokładność danych, które nam przekazują, odpowiadają wyłącznie klienci. Jeśli jakiekolwiek informacje będą nieprawidłowe i uniemożliwiają wysyłkę, dostawy lub odprawę celną, nie ponosimy odpowiedzialności i nie oferujemy w takich przypadkach żadnej rekompensaty.
  4. BUYDO zawsze będzie przestrzegać prawa i uprzejmie przypominamy użytkownikom, aby postępowali tak samo. Jako importerzy klienci są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w swoich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
 16. BŁĘDY TYPOGRAFICZNE
  1. Chociaż buydo.com stara się dostarczać dokładne informacje o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. buydo.com nie może potwierdzić ceny przedmiotu przed złożeniem zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot jest wystawiony z nieprawidłową ceną lub z nieprawidłowymi informacjami wynikającymi z błędu w cenie lub informacjach o produkcie, buydo.com ma prawo, według własnego uznania, odmówić lub anulować wszelkie zamówienia złożone na ten przedmiot. W przypadku, gdy cena przedmiotu nie jest odpowiednia, buydo.com może, według naszego uznania, skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takim anulowaniu.
 17. CENNIK W RÓŻNYCH WALUTACH
  1. Ceny produktów sprzedawanych przez buydo.com opierają się na liczbach obliczonych w dolarach amerykańskich (USD). Ceny wyświetlane w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich według najbardziej aktualnych kursów przeliczeniowych. Ze względu na wahania wartości walut ceny wyświetlane w Witrynie w walutach innych niż amerykańskie, inne niż na stronie poszczególnych produktów, mogą nie być najbardziej aktualne. Obszary Witryny, w których nominały walut innych niż amerykańskie mogą być niedokładne, obejmują między innymi banery promocyjne, strony promocyjne i informacje na stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na stronie pojedynczego produktu, niezależnie od nominału, to aktualna cena, którą jesteś zobowiązany zapłacić buydo.com, z wyłączeniem kosztów wysyłki.
  2. BUYDO nie ma wiedzy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe opłaty bankowe lub opłaty za kurs wymiany pobierane przez bank wydający lub zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Opłaty te obciążają wyłącznie klientów i nie zostaną zwrócone przez BUYDO.
 18. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
  1. Warunki te podlegają normatywnym aktom prawnym Republiki Łotewskiej i są interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem, bez względu na zasady kolizyjne.
 19. LINKI
  1. Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie, które są własnością osób trzecich i są przez nie obsługiwane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że buydo.com nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub treści znajdujące się w takiej witrynie lub za jej pośrednictwem.
 20. WYSYŁKA
  1. BUYDO wysyła produkty z różnych magazynów. W przypadku zamówień obejmujących więcej niż przedmiot możemy według własnego uznania podzielić Twoje zamówienie na kilka paczek w zależności od poziomu zapasów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi warunkami. Dziękujemy za zrozumienie.
  2. BUYDO zdecydowanie zaleca wszystkim klientom wykupienie ubezpieczenia przesyłki podczas realizacji transakcji. Dzięki temu masz pewność, że w przypadku jakichkolwiek problemów w procesie dostawy BUYDO wyśle Ci ten sam produkt bezpłatnie. Jeśli przedmiot stanie się niedostępny, zaoferujemy Ci alternatywne opcje zwrotu pieniędzy.
  3. Zamówienia, które nie są objęte ubezpieczeniem przesyłki, nie będą objęte odpowiedzialnością BUYDO w przypadku wystąpienia problemu podczas procesu wysyłki.
  4. Wysyłamy wszystko, co zamówi klient. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za otrzymanie przez klienta niewłaściwego produktu, jeśli złożył on niewłaściwe zamówienie.
  5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu dostawa nie powiedzie się, a wysłany adres będzie prawidłowym adresem podanym przez klienta, BUYDO nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku zwrotu paczki do nas.
  6. Jeśli nie otrzymałeś przesyłki, daj nam znać jak najszybciej. W przypadku standardowej wysyłki, po 3 miesiącach od daty wysłania Twojej paczki (w przypadku Ameryki Łacińskiej przedłużymy ten czas do 4 miesięcy w przypadku przesyłek pocztowych), nie będziemy już w stanie zaoferować żadnej rekompensaty. Wszelkie problemy związane z przyspieszoną dostawą należy również zgłosić w ciągu 3 miesięcy od daty wysyłki. Należy również pamiętać, że nie dotyczy to żadnych paczek wysyłanych przyspieszonymi metodami wysyłki i pokazywanych jako dostarczone na stronie śledzenia firmy spedycyjnej.
 21. ŚRODKI ZARADCZE
  1. Zgadzasz się, że środek prawny buydo.com w przypadku faktycznego lub grożącego naruszenia niniejszej Umowy byłby niewystarczający i że buydo.com będzie uprawniony do określonego wykonania lub nakazu sądowego lub obu, oprócz wszelkich odszkodowań, które buydo.com może być prawnie uprawniony do odzyskania, wraz z uzasadnionymi wydatkami, jakiejkolwiek formy rozstrzygania sporów, w tym między innymi honorariów adwokackich.
  2. Żadne prawo ani środek zaradczy buydo.com nie będzie wyłączać innych, wynikających z prawa lub słuszności, w tym między innymi odszkodowania, zadośćuczynienia za sądowego, honorariów i wydatków adwokackich.
  3. Żaden przypadek zrzeczenia się przez buydo.com swoich praw lub środków naprawczych wynikających z niniejszych warunków nie będzie oznaczać żadnego zobowiązania do udzielenia podobnego, przyszłego lub innego zrzeczenia się.
Nazwa firmy:

SIA "BUYDO Group"

Numer rejestracyjny:

40203466176

Adres:

Vienības gatve 109, Rīga, Latvija, LV-1058